Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti dotací a grantového poradenství, a to pro všechny fáze Vašeho projektu.

 

PŘÍPRAVA PROJEKTU

  • analýza podnikatelského záměru,
  • zpracování a podání projektové žádosti,
  • zajištění informovanosti o výzvách, konzultace se zprostředkujícím subjektem.

 

REALIZACE PROJEKTU

  • zpracování výběrových řízení,
  • zpracování jednotlivých monitorovacích zpráv a žádostí o platbu,
  • dohled nad naplňováním monitorovacích indikátorů projektu v rámci dané výzvy,
  • komunikace se zprostředkujícím subjektem

 

UDRŽITELNOST PROJEKTU

  • dohled nad naplňováním podmínek udržitelnosti projektu,
  • zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu,
  • komunikace se zprostředkujícím subjektem.
ÚSPORY ENERGIE – VÝMĚNA TECHNOLOGIÍ
Dotace podporuje obměnu starých výrobních technologií za nové, jejichž energetická náročnost bude nižší.
 
Příjem žádostí probíhá do března 2018. 
 
 
ÚSPORY ENERGIE – ZATEPLENÍ
Dotace podporuje realizaci opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna a renovace otvorových výplní), modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla, modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, zavádění a modernizaci systému měření a regulace, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku či instalace kogeneračních jednotek.
 
Příjem žádostí probíhá do března 2018.Při podání žádosti bude nutné doložit stavební povolení a energetický posudek. 
 
 
INOVACE
Program bude podporovat nákup strojů a zařízení pro výrobu vlastních inovovaných produktů nebo na kterých bude použit inovovaný výrobní proces. Současně s tím lze podpořit projekty zaměřující se na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.
 
Příjem žádostí bude probíhat od července 2017. 
 
 
POTENCIÁL
Dotace je určená na podporu aktivit vedoucích k založení či rozvoji center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 
Příjem žádostí začíná v srpnu 2017. 
 
 
 
APLIKACE
 
Dotace podporuje získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
 
Zahájení příjmu žádostí je v červenci 2017. 
 
 
ŠKOLICÍ STŘEDISKA 
Dotace je určená na výstavbu školících center a místností, jejich rekonstrukci a na pořízení vybavení a pomůcek.
 
Příjem předběžných žádostí o dotaci bude zahájen v prosinci 2017
 
 
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – TVORBA NOVÝCH ICT ŘEŠENÍ
Dotace podporuje tvorbu nových sofistikovaných IS/ICT řešení, digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.
 
Příjem předběžných žádostí o dotaci bude zahájen v prosinci 2017
 
 
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – TVORBA NOVÝCH ICT ŘEŠENÍ
Dotace je určená na podporu drobných začínajících podniků do 10 zaměstnanců s podnikatelskou historií kratší než 3 roky, které se zaměřují na tvorbu vlastních nových ICT řešení.
 
Příjem předběžných žádostí o dotaci bude zahájen v prosinci 2017.
 
 
INOVAČNÍ VOUCHERY
Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.
 
Zahájení příjmu žádostí je od června 2017. 
 
 
DAŇOVÁ PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE
Odčitatelná položka umožňující odečíst podruhé od základu daně z příjmů až 110 % výdajů vynaložených na realizaci projektu výzkumu a vývoje (VaV).
 
Lze uplatnit při podávání daňového přiznání.
 
Kontaktní osoba: 
Romana Smejkalová
tel. 739 079 00
e-mail: info@mbk.cz