Hodnocení souladu s legislativou

Celá oblast legislativy základní, i BOZP a PO či ochrany životního prostředí je popsána a řídí se platnými závaznými právními předpisy. Legislativní požadavky jsou jednou z řady rostoucích nároků na každodenní zajištění chodu kterékoliv společnosti působící na našem území. Bohužel to znamená při porušování daných ustanovení i možnost finančních postihů ve formě pokut od kontrolních orgánů. Z následujících oblastí si můžete samozřejmě vybrat ty, které jsou pro Vás prioritní:
 
 • Občanský zákoník
 • Základní povinností ochrany osobních údajů
 • Nakládání s odpady
 • Nakládání s obaly
 • Ochrana ovzduší
 • Ochrana vod a půdy
 • Nakládání s chemickými látkami a přípravky
 • Prevence závažných havárií
 • Plnění povinností BOZP
 • Plnění povinností PO

 

CÍL

Cílem našeho produktu je vytvořit ve Vaší společnosti podmínky pro komplexní plnění všech povinností souvisejících s legislativou a týkající se Vaší firmy. Mezi další cíle můžeme uvést:
 • Zlepšení image podnikatelského subjektu v očích veřejnosti
 • Odpovědná péče vlivem rostoucího povědomí o životním prostředí
 • Hospodárnější využívání surovin, energií, dalších zdrojů.
 • Snížení rizika ekologických nehod a havarijních stavů, za než podnik nese odpovědnost.
 • Zavedení pořádku v provozech
 • Eliminace pracovních úrazů a nehod
 • Uvědomění si periodických povinností

 

DOBA REALIZACE/TERMÍN

Harmonogram se vždy odvíjí od rozsahu požadavků vyplývajících z legislativy, záleží i na druhu Vaší činnosti, počtu poboček a zaměstnanců i rozsah již zajištěných povinností. Je vhodné začít vstupní analýzou, která Vám dá ucelený pohled na tuto problematiku, a pak můžete všechny povinnosti dát do pořádku Vy sám, nebo si nás přizvat na komplexní nebo dílčí zajištění a nastavení potřebných postupů. Průběžné sledování aktualizací legislativy, upozorňování na novinky v této oblasti a průběžné kontroly plnění nastavených postupů, jsou také součástí nabízených služeb.
 
 

POPIS PRODUKTU

V prvé řadě je důležité prověřit všechny provozy a procesy s ohledem na charakter vykonávaných činností (typ provozovny, druhy činností), používaných technických zařízení (stroje ve výrobě a údržbě, při provozu budov - kotle, ohřívače, klimatizační jednotky, dopravní prostředky, apod.), materiálů, chemických látek a prostředků či zajištění obnovitelných i neobnovitelných zdrojů pro činnosti společnosti (elektrická energie, voda, plyn, PHM). Dále se podíváme na dokumenty již zpracované (havarijní plány, směrnice BOZP, požární poplachové směrnice, atd.) a záznamy ze školení, prohlídek a kontrol (kontrola žebříků, vázacích prostředků, kontrola lékárniček, školení BOZP, atd. ), pokud jsou k dispozici.
 

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

 • Získání informací o problematice v legislativy
 • Předcházení problémům a úspora financí při případných kontrolách
 • Komplexní zajištění služeb v oblasti ekologie odborně způsobilými osobami
 • Možnost využití školícího zázemí MBK pro rozvoj pracovníků
 • Uvedení ekologických aspektů do souladu s právními požadavky je vhodným začátkem pro vybudování environmentálního systému řízení podle normy ISO 14001.
 • Analýza a nastavení plnění legislativních požadavků v oblasti BOZP a PO je prvním krokem pro úspěšnou certifikaci OHSAS 18001

 

KALKULACE

Hodinová sazba od 1300 Kč/hod. Denní sazba od 7.800 Kč/den dle náročnosti. Pokud máte zájem o dlouhodobější spolupráci, je možná smlouva s definovanými cíli a měsíčním paušálem závisející na požadovaném počtu hodin.